Jandarmii bistriţeni la ceas de bilanţ

Bistriţa, 08 ianuarie 2019

Retrospectiva activităţilor întreprinse şi a rezultatelor obţinute de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud pe parcursul anului 2018 demonstrează angajamentul determinant pe linia îmbunătăţirii capacităţii operaţionale a unităţii, dar şi preocuparea constantă pentru adaptarea metodelor şi instrumentelor de lucru la dinamica manifestată în acest domeniu. Întrucât agenda publică a intervalului de referinţă a fost marcată preponderent de tema menţinerii creșterii performanței misiunilor din competenţă și a tuturor activităţilor privind realizarea capacității de acţiune în diferite situaţii operative şi cu impact, s-a urmărit asigurarea gradului de siguranţă al cetăţenilor, precum şi a aportului unităţii noastre în efortul de ansamblu întreprins pentru contracararea faptelor antisociale. Acestea au constituit principalele repere ce au definit rolul instituţiei în cadrul sistemului de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului. PRINCIPALELE OBIECTIVE MANAGERIALE ALE INSPECTORATULUI DE JANDARMI JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD ÎN ANUL 2018 AU FOST:  Creșterea calității serviciului de ordine și siguranță publică precum și perfecționarea dispozitivelor inspectoratului în beneficiul siguranței cetățeanului;  Creșterea capacității operaționale și a performanței structurilor de intervenție antiteroristă și acțiuni speciale;  Creșterea nivelului de siguranță a obiectivelor, bunurilor și valorilor din competență;  Asigurarea suportului informativ al actului decizional pentru realizarea prevenirii și combaterii faptelor antisociale din domeniile de competență ale inspectoratului;  Dezvoltarea componentei de analiză a informațiilor potrivit competențelor instituției;  Îmbunătățirea suportului logistic al misiunilor și creșterea înzestrării, a capacității de reacție și intervenție, a echipării personalului, crearea condiţiilor de lucru necesare desfăşurării în condiţii optime a misiunilor. Pentru punerea în aplicare a obiectivelor reieșite din documentele programatice, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, inspectoratul a dezvoltat şi consolidat relaţiile de cooperare şi colaborare cu celelalte componente ale din Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, precum şi cu autorităţile publice din județul Bistrița-Năsăud. Întreaga activitate a instituției s-a circumscris nevoilor cetăţeanului, asigurării integrității fizice și patrimoniale ale acestuia în vederea menținerii unui climat de normalitate civică. Foarte important pentru relația cu cetățenii l-a constituit contactul direct, prilej de comunicare nemijlocită, de cunoaștere reciprocă și de apropiere umană, cu beneficii considerabile pentru misiunea pe care, în esenţă, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud o are de îndeplinit. Activitatea operativă a fost canalizată pe mai multe direcţii de acţiune dintre care amintim : ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ; PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ; Structurile de ordine şi siguranţă publică din cadrul I.J.J. Bistriţa-Năsăud au acţionat în anul 2018 pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin cu privire la asigurarea, menţinerea şi restabilirea ordinii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, a proprietăţi publice şi private, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. Inspectoratul, pe lângă Detaşamentul de Jandarmi Mobil, pentru executarea misiunilor de ordine publică din competenţă, are în componenţă şi:  o subunitate antiteroristă;  două structuri de supraveghere şi intervenţie în oraşele Beclean şi Năsăud;  două posturi de jandarmi montane în localităţile Rodna şi Piatra-Fîntînele;  un post jandarmi ordine publică staţiune balneoclimaterică în oraşul Sîngeorz-Băi. Complexitatea situaţiei operative şi menţinerea la un nivel ridicat a fenomenului infracţional, în special al celui stradal, precum şi creşterea numărului adunărilor publice cu participarea unui public numeros, a impus noi şi permanente transformări, atât în plan organizatoric cât şi acţional. Asigurarea ordinii şi siguranţei publice s-a realizat pe întreg teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, prin misiuni specifice executate de structurile mobile şi specializate, cu ocazia adunărilor publice sau a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane. Aceste misiuni s-au executat pentru respectarea legalităţii, prevenirea şi descurajarea unor acţiuni care vizează tulburări sociale sau manifestări de violenţă, pe timpul adunărilor publice. Cele mai importante misiuni de asigurare a ordinii publice executate au fost de tipul: -manifestări cultural-artistice şi religioase; -manifestări sportive; -manifestări de protest: marşuri, pichetări.  Pe palierul manifestările sportive, provocarea majoră a constituit-o asigurarea ordinii publice la Concursurile internaționale de tenis de masă Memorialul Gheorghe Bozga, Enduro-Heniu Prundu Bîrgăului și Festivalul Via Maria Therezia la acestea participând un număr de peste 500 sportivi și din peste 50 ţări și un aflux zilnic de 4000 spectatori. De asemenea, un obiectiv prioritar urmărit l-a constituit prevenirea huliganismului şi a violenţelor la meciurile de handbal şi fotbal.  În domeniul asigurării ordinii publice la manifestările de protest se pot aminti cele generate de inițiativele legislative ale Guvernului și Parlamentului, pentru modificarea actelor normative în domeniul justiției și protestul Diasporei din 10 august cu un impact major asupra mediului social.  La manifestările cultural-artistice misiunea cea mai importantă a fost cea legată de sărbătorirea Zilei Naționale a României și a Centenarului Marii Uniri, din data de 1 Decembrie 2018, acţiuni complexe care au generat un număr de peste 9000 participanți. Pentru relevanța analizei comparative, în cursul anului 2018 au fost executate un număr de 1071 misiuni de asigurare a ordinii publice, comparativ cu anul 2017, când au fost înregistrate 858 misiuni. Ușoara creştere a misiunilor de asigurare s-a datorat numărului de manifestări cultural-artistice, sportive şi de protest desfăşurate în spațiul public. Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite, pe linia misiunilor executate de structurile de ordine publică, a constituit o prioritate a comenzii unităţii. Acţiunile de restabilire a ordinii publice în zona de responsabilitate au vizat măsurile legale întreprinse de forţele de ordine pentru respectarea legalităţii, prevenirea şi descurajarea unor acţiuni care au vizat tulburări sociale sau manifestări de violenţă şi de readucere în stare de normalitate a ordinii şi siguranţei publice tulburate. În perioada de referinţă s-au executat un număr de 445 misiuni care au constat în aplanarea unor conflicte, intervenţii de salvare/evacuare în zonele muntoase şi intervenţii la alte solicitări, faţă de 396 în anul 2017. Un alt segment de activitate la fel de important l-a constituit şi ansamblul de misiuni pe linia menţinerii ordinii publice. În cadrul acestui domeniu eforturile au fost concentrate pe două direcţii de acţiune şi anume: - executarea de misiuni prin patrule de jandarmi; - executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud. Structurile specializate montane/balneare ale inspectoratului (Postul de Jandarmi Montan Rodna, Postul de Jandarmi Montan Piatra-Fîntînele, Postul de Jandarmi Staţiune Balneoclimaterică Sîngeorz-Băi) au îndeplinit misiuni prin patrule de jandarmi pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe traseele turistice din zona acestora ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ (în zona instituţiilor de învăţământ, pieţe, târguri, oboare sau alte locuri stabilite de comun acord cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud). Pe perioada sezonului estival 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, ale O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, au fost executate misiuni de menţinere a ordinii publice şi în Parcul Balnear Băile Figa, de către Detaşamentul 3 Jandarmi Năsăud, prin Grupa de Supraveghere şi Intervenţie Beclean. A doua direcţie de acţiune a vizat participarea la planificarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud. Efectivele angrenate au desfăşurat activităţi de patrulare pedestră şi auto, pe itinerariile stabilite, în funcţie de evoluţia stării operative şi au asigurat intervenţia la evenimentele semnalate, atât în mediul urban, cât şi rural. În acest sens, în anul 2018 s-au executat un număr de 2182 misiuni, comparativ cu 2336 în 2017. În domeniul cooperării interinstituţionale, pentru angrenarea într-un mediu comun de operare pentru reducerea faptelor antisociale, au fost executate 1495 acţiuni în comun cu alte structuri, din care 1100 cu Poliția şi 395 cu alte instituţii cu atribuţii în prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, în baza planurilor de cooperare şi protocoalelor de colaborare încheiate. În acest context, s-a participat împreună cu alte instituţii abilitate la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, la căutarea şi salvarea/evacuarea persoanelor aflate în dificultate pe traseele montane, urmărindu-se permanent obţinerea unui feed-back din partea instituţiilor beneficiare, dar şi a celor cu care efectivele de jandarmi cooperează, care să ofere elemente suplimentare pentru realizarea evaluării calitative a activităţii inspectoratului. Totalul misiunilor executate în anul 2018, s-a ridicat la cifra de 7143. Din analiza indicatorilor specifici în anul 2018, rezultă că la nivelul inspectoratului au fost constatate un total de 276 infracţiuni (248 în mediul urban şi 28 în mediul rural) şi s-au aplicat 1485 sancţiuni contravenţionale. Din numărul total de infracţiuni, 102 au fost constatate independent. Pe întreg parcursul anului o atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării şi perfecţionării activităţii de negociere şi dialog, al cărei aport în diminuarea stărilor tensionate cu potenţial degenerator, a fost constatat pe timpul executării misiunilor specific, aspect ce s-a reflectat şi prin faptul că la nivel judeţean, nici în anul 2018 nu au fost executate intervenţii în forţă pentru restabilirea ordinii publice. În domeniul criminalisticii personalul din cadrul Compartimentului de Prevenire şi combatere a faptelor antisociale a desfăşurat activităţi specifice pentru 80 de infracţiuni, faţă de 83 în anul 2017, fiind întocmite 78 planşe fotografice, faţă de 81 în anul 2017. De asemenea au fost efectuate 3 înregistrări video, faţă de 7 în anul 2017, per total se constată o scădere a activităţilor criminalistice cu 3,61 %; În domeniul executării mandatelor de aducere, în anul 2018 au fost primite de la organele de urmărire penală, un număr de 300 mandate de aducere care au fost executate, de un număr de 600 jandarmi, în 25 de localităţi, faţă de 427 mandate de aducere executate în 2017 ceea ce reprezintă o scădere cu 29,74 %. Pe timpul desfăşurării activităţilor de punere în executare a mandatelor de aducere nu s-au înregistrat cazuri de ultragiere a jandarmilor şi nici plângeri împotriva personalului propriu cu privire la modul de executare a acestora. Structurile specializate au desfăşurat pe parcursul anului 2018, în cadrul a 8 direcţii de acţiune / 8 campanii de prevenire;  direcţia de acţiune “Prevenirea consumului de droguri sau alte substanţe halucinogene în mediul şcolar” / Campania „Fii conştient, nu dependent!”;  direcţia de acţiune „Prevenirea violenței în familie”;  direcţia de acţiune „Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice, cultural - artistice” / Campania „Spaţiul public este al tuturor!”;  direcţia de acţiune „Prevenirea delincvenţei juvenile” / Campania „Adolescenţă fără delicvenţă!”;  direcţia de acţiune „Prevenirea violenţei în instituţiile de învăţământ” / Campania „Şcoala în siguranţă!”  direcţia de acţiune „Prevenirea faptelor antisociale pe timpul manifestărilor sportive” Campania „Invitaţie la Fair - Play!”),  direcţia de acţiune „Prevenirea faptelor antisocale pe traseele turistice” / Campania „Ordine și disciplină civică pe traeele turistice!”  alte direcţii de acţiune și alte programe, cu un număr de 109 acţiuni de prevenire, pe parcursul a 8 programe, desfăşurate în 118 locaţii, toate având un caracter informativ-educativ. Activităţile desfăşurate pe linie de pază şi protecţie instituţională se execută la un număr de 16 obiective date în competenţă. Concomitent cu aceste misiuni, se asigură menţinerea ordinii interioare, necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti din competenţă, cu efectivele prevăzute şi încadrate la obiective şi cu efective din cadrul grupelor de supraveghere şi ordine publică, în 9 săli de judecată, dispuse în 3 localităţi, din care 6 săli la Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Judecătoria Bistriţa, 2 săli la Judecătoria Năsăud şi o sală la Judecătoria Beclean. Paza şi protecţia transporturilor de valori se execută cu efective din cadrul Detaşamentului 2 Jandarmi Bistriţa şi Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil, iar paza şi protecţia transporturilor speciale se execută cu efective din cadrul Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil. În perioada supusă evaluării s-au executat: - 554 transporturi de bunuri şi valori în beneficiul Trezoreriei Bistriţa şi I.J.J. Bistriţa-Năsăud (comparativ cu 506 în 2017), - 476 transporturi corespondenţă clasificată cu serviciul specializat al Direcţiei Judeţene de Informaţii Bistriţa-Năsăud (comparativ cu 492 în 2017), - 39 transporturi de produse cu caracter special (comparatriv cu 31 în anul 2017). Pe linia activităţilor structurilor de suport, obiectivul principal a fost asigurarea în condiţii corespunzătoare a sprijinului necesar executării misiunilor specifice încredinţate inspectoratului în zona sa de responsabilitate. Încadrarea actuală a inspectoratului este de 97,54 % din necesar (comparativ cu 95,77 în 2017). Pe categorii de personal situaţia încadrării se prezintă astfel: – ofiţeri – 85,71 % (identic cu încadrarea din 2017); – maiştrii militari – 100 % (identic cu încadrarea din 2017); – subofiţeri – 99,57 % (faţă de 97,41 % în 2017); – personal contractual – 100% (identic cu încadrarea din 2017). Fluctuaţia de personal pe parcursul anului 2018 s–a prezentat după cum urmează: – Sosiri: total – 6 (din care 4 subofiţeri mutaţi în interesul serviciului din cadrul altor unităţi ale Jandarmeriei Române şi 2 subofiţeri repartizaţi din instituţiile militare de învăţământ); În cadrul activităţii de recrutare a candidaţilor pentru susţinerea examenelor de admitere la instituţiile militare de învăţământ superior ale M.A.I. şi M.Ap.N., sesiunea Iulie 2018 au fost recrutaţi un număr de 7 candidaţi (3 candidaţi bărbaţi şi 4 candidate femei). În urma parcurgerii etapelor eliminatorii premergătoare şi susţinerii examenului, 2 (doi) candidaţi au fost declaraţi „admis” la Academia de Poliţie. În cursul anului 2018 au avut loc 2 sesiuni de recrutare pentru susţinerea examenului de admitere în cadrul şcolilor militare de subofiţeri jandarmi. Astfel în cadrul primei sesiuni (luna septembrie), au fost recrutaţi un număr de 99 de candidaţi recrutaţi pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Petru Rareş”– Fălticeni (72 bărbaţi şi 27 femei ) şi 1 candidat pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi “Gr. Al. Ghica”– Drăgăşani (o femeie). Din aceştia, un număr de 26 candidaţi au fost declaraţi „admis” după susţinerea examenului. Pentru a doua sesiune de admitere (ce urmează a se desfăşura în cursul lunii Ianuarie 2019), la finalizarea activităţii de recrutare (23.11.2017), au fost consemnaţi un număr de 66 candidaţi recrutaţi (47 bărbaţi, 19 femei). La data de 18.12.2017 au fost transmise către Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” – Fălticeni un număr de 44 dosare de candidat complete. Media de vârstă a personalului unităţii este de 39,48 ani, care poate fi apreciată ca fiind bună. Pe categorii de personal situaţia se prezintă astfel: • Ofiţeri – 40,08 ani; • Maiştrii militari – 46,33 ani; • Subofiţeri – 39,30 ani; • Personal contractual – 48,42 ani. Pentru rezultate foarte bune obţinute în activitate şi în pregătirea individuală, iniţiativă şi implicare în rezolvarea situaţiilor apărute atât în timpul serviciului cât şi în afara acestuia, un subofițer din unitate (Sg. maj. BOCA IOAN-EUGEN) a fost recompensat cu Emblema de Onoare a Ministrului Afacerilor Interne. În ceea ce priveşte structurile logistice, acestea şi-au îndeplinit obiectivele prevăzute în documentele de planificare, dar şi atribuţiile specifice cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului. În cursul anului 2018, rulajul mijloacelor de transport auto aparţinând inspectoratului nostru, înregistrează un număr de 286.502 km, în scădere cu aproximativ -14,6 % faţă de anul 2017. De asemenea, și în cursul acestui an s-a urmărit completarea dotării inspectoratului cu mijloace de transport auto, în anul 2018 intrând în dotare un număr de 5 mijloace de transport auto noi, comparativ cu anul 2017 când au fost aprovizionate un număr de 4 mijloace de transport auto rulate, aprovizionate prin transfer fără plată din unităţi ale Serviciului Român de Informaţii. În acest sens, în cursul anului 2018, inspectoratului nostru i-au fost repartizate fonduri financiare pentru achiziții de bunuri materiale de resort auto de natura mijloacelor fixe, reușindu-se achiziționarea unui autovehicul 8+1 locuri PEUGEOT EXPERT 1.5 HDI 120 CP, în valoare de 99.873,13 lei, în cadrul unei proceduri de achiziție simplificată prin acord-cadru, în vederea îmbunătățirii mobilității Detașamentului 1 J. Mobil Bistriţa. În urma achizițiilor centralizate realizate la nivelul I.G.J.R., inspectoratului nostru i-au fost repartizate un număr de 4 (patru) autoturisme DACIA DUSTER CONFORT 4x4 1.5 dCI 115 CP, autovehicule care au intrat în dotarea structurilor de intervenție din organigrama unităţii, asigurând o mai bună deplasare a personalului subunităților operative, în special în zone greu accesibile de pe raza județului Bistriţa-Năsăud. Valoarea totală a obiectivelor de investiții realizate prin intermediul compartimentului Achiziţii este de aproximativ 445.000,00 lei. Pentru creșterea performanței activităților operative:  Planificarea și organizarea, la un nivel înalt, a misiunilor specifice cu ocazia alegerilor europarlamentare/prezidențiale și pe timpul exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene;  Identificarea, documentarea şi monitorizarea intenţiilor acţionale ale unor persoane / grupuri de persoane care prin scopul urmărit sau prin modul de desfăşurare ar putea tulbura manifestările publice organizate în actualul mediu de securitate şi în contextul generat prin aplicarea măsurilor economice preconizate a fi implementate cu impact direct la nivelul de trai al cetăţenilor din diverse categorii sociale şi ramuri de activitate;  Continuarea optimizării managementului acţiunilor precum şi a sistemului de comandă-control;  Dezvoltarea managementului informaţiei, în scopul cunoaşterii permanente şi complete a situației operative din zona de responsabilitate;  Perfecţionarea permanentă a managementului pe linia asigurării climatului de ordine şi siguranţă publică, cu accent pe respectarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;  Asigurarea capacității operaționale de intervenție a structurilor, prin antrenarea acestora într-un cadru tactic corespunzător situației operative din zona de responsabilitate. Concluzii Rezultatele obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud în anul 2018 sunt o consecinţă atât a managementului eficient al resurselor existente, umane și materiale, cât și a implicării întregului personal, fiecare pe linia sa de activitate, în îndeplinirea obiectivelor propuse,în organizarea şi executarea misiunilor din competenţă,. Identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc, optimizarea şi dinamizarea dispozitivelor adoptate în funcţie de situaţia operativă existentă şi îndeosebi a intensificării cooperării cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu competenţe în domeniul ordinii şi siguranţei publice, au reprezentat preocupările, dar şi eforturile principale ale conducerii inspectoratului. Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul